Lorem Ipsum Dolor

关于我们

回顾和展望

Made in Germany

© PSTproducts GmbH  

回顾和展望

 

2003

公司创始人Dr.  

Pablo  

Pasquale  

(CV)  

与  

Dipl.-Vw.  

Wolfgang  

Schütz  

(CV)对EMPT技术进行了最初

的 

工 

艺 

研 

发 

。 

这 

是 

一 

种 

非 

接 

触 

式 

的 

生 

产 

工 

艺 

, 

可 

对 

导 

电 

材 

料 

进 

行 

成 

形 

、 

切 

割 

和 

连 

接 

。 

同 

年 

, 

两 

位 

始 

人 

成 

立 

了 

公 

司 

并 

为 

公 

司 

设 

置 

了 

专 

项 

基 

金 

。 

就 

这 

样 

, 

公 

司 

开 

始 

生 

产 

第 

一 

代 

的 

样 

机 

, 

一 

些 

转 

业务也由此展开。

 

2004 - 2006

公 

司 

专 

注 

于 

开 

发 

高 

端 

的 

脉 

冲 

发 

生 

器 

, 

该 

设 

备 

仅 

需 

一 

个 

脉 

冲 

, 

便 

可 

同 

时 

实 

现 

多 

个 

连 

接 

。 

较 

之 

传 

统 

设备,PST生产的脉冲发生器使用寿命更长,功能性更强。

2007

公 

司 

开 

发 

了 

新 

一 

代 

蓝 

波 

系 

列 

脉 

冲 

发 

生 

器 

配 

备 

了 

高 

能 

量 

线 

圈 

, 

为 

高 

端 

用 

户 

量 

身 

打 

造 

。 

与 

此 

时 

, 

有 

限 

元 

分 

析 

对 

技 

术 

的 

研 

发 

和 

推 

广 

方 

面 

起 

到 

了 

十 

分 

重 

要 

的 

作 

用 

, 

使 

得 

技 

术 

更 

为 

熟。PST是世界上首家,也是为一家生产EMPT整套系统,并提供完整的解决方案的公司。

 

2008 – 2009

在 

德 

国 

东 

部 

, 

瑞 

士 

, 

美 

国 

, 

印 

度 

都 

设 

置 

了 

办 

事 

处 

。 

电 

磁 

脉 

冲 

设 

备 

设 

备 

开 

始 

在 

全 

球 

范 

围 

内 

广 

泛 

运 

用 

研发中心也相继建立。

PST 现状介绍

PST  

公司致力于电磁脉冲技术(EMPT)系统在金属连接,快速成型,精确切割和金属粉末挤压领域

的应用研究和工艺开发。为客户提供最有的解决方案。

关于我们